Nowe obowiązkowe wyposażenie samochodów od 1 listopada 2014

Kategoria: Uncategorized
opublikowany: 2014-10-28 o godzinie 17:35

Nowe obo­wiąz­ko­we wy­po­sa­że­nie sa­mo­cho­dów wej­dzie w życie od 1 li­sto­pa­da. Zgod­nie z ko­lej­ną dy­rek­ty­wą unij­ną, pro­du­cen­ci no­wych aut będą je mu­sie­li wy­po­sa­żyć w kilka roz­wią­zań i sys­te­mów zwięk­sza­ją­cych bez­pie­czeń­stwo i zmniej­sza­ją­cych zu­ży­cie pa­li­wa. Kosz­ta­mi wdro­że­nia tych roz­wią­zań zo­sta­ną oczy­wi­ście ob­cią­że­ni klien­ci. Co wię­cej, wzro­sną kosz­ty bie­żą­cej eks­plo­ata­cji sa­mo­cho­dów. Jakie zmia­ny cze­ka­ją nas i o co w tym wszyst­kim cho­dzi?

czytaj całość »

16 chętnych na budowę nowego odcinka drogi S7 z Koszwał do Elbląga

Kategoria: Uncategorized
opublikowany: 2014-10-28 o godzinie 17:25

16 firm i konsorcjów polskich i zagranicznych chce budować 40-kilometrową trasę ekspresową S7 z Koszwał do Elbląga. Projekt zakłada m.in. budowę dwóch nowych mostów na Wiśle i Nogacie. GDDKiA zakłada, że budowa drogi rozpocznie się na wiosnę 2015 r.
czytaj całość »

Odcinkowy pomiar prędkości po testach. Ruszy w 29 miejscach

Kategoria: Uncategorized
opublikowany: 2014-10-28 o godzinie 17:16

Odcinkowy pomiar to kolejny sposób, aby kontrolować niezdyscyplinowanych kierowców. Urządzenia mierzące średnią prędkość przejeżdżających samochodów mają sprawdzić się lepiej niż zwykłe fotoradary, po minięciu których kierujący od razu przyspieszają, znowu łamiąc przepisy. ITD przeprowadziła już testy tego rozwiązania, a w drugim kwartale 2015 roku w całym kraju będzie kontrolowanych 29 odcinków dróg.

czytaj całość »

Kolejne kilometry autostrady A1

Kategoria: Uncategorized
opublikowany: 2014-10-27 o godzinie 16:46

Autostrada A1, która połączy polskie morze z górami, ma mieć długość ok. 570 km. Dzisiaj można korzystać z ok. 400 km, ale nie jest to jest jeden ciągły odcinek. Wkrótce ruszy budowa kolejnych 40 km, a na rozstrzygnięcie czeka fragment liczący blisko 57 km.
czytaj całość »