Sposób na parkingowe wgniecenia

Kategoria: Uncategorized
opublikowany: 2013-10-08 o godzinie 14:38

Nie ma nic gor­sze­go, niż wgnie­ce­nia na ka­ro­se­rii sa­mo­cho­du po­wsta­łe po ude­rze­niu drzwia­mi auta par­ku­ją­ce­go obok. Szcze­gól­nie jeśli uszko­dze­nia do­ty­czą pach­ną­ce­go no­wo­ścią po­jaz­du.

Jest na to kilka spo­so­bów – uni­ka­nie cia­snych par­kin­gów lub mon­to­wa­nie nieco szpe­cą­cych na­kła­dek na drzwi. Ford po­szedł o krok dalej i za­pre­zen­to­wał sys­tem, który ak­ty­wu­je się przy otwie­ra­niu drzwi.

 

Jego dzia­ła­nie pre­zen­tu­je bły­sko­tli­wy film, na któ­rym dwóch za­wod­ni­ków sumo wci­ska się do cia­sno za­par­ko­wa­ne­go Fo­cu­sa, opie­ra­jąc drzwi na są­sied­nich sa­mo­cho­dach. Mina ich wła­ści­cie­li jest bez­cen­na…

Źródło: Onet

 

« wróć